०२० - २६६१०१०९४ / ०२० - २६६८०१७६
 जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय,पुणे. |

महाराष्ट्र शासन जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय ,पुणे

आपले स्वागत करीत आहे.संपर्क

Untitled Document

पत्ता – जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, सर्वे नं.191, विभागीय क्रीडा संकुल, महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड , ग्यानबा मोजे हायस्कूल समोर , येरवडा, पुणे – ४११००६.

दुरध्वनी क्रमाक ०२०-२६६१०१९४

dsopune6@gmail.com

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, पुणे अस्थापनेवर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी

Untitled Document

श्री विजय संतान.
जिल्हा क्रीडा अधिकारी
9552045349


श्री किसन जाधव
क्रीडा अधिकारी
9923443431


श्री श्रीकांत हरनाळे
क्रीडा अधिकारी
8888870880


चनबस स्वामी
क्रीडा अधिकारी
9689939421


श्रीमती शिल्पा चाबुकस्वार
क्रीडा अधिकारी
9923590091


श्री प्रविण बोरसे
तायक्वाँदो क्रीडा मार्गदर्शक
9579197792


श्री शिवाजी कोळी
कुस्ती क्रीडा मार्गदर्शक
9422342054


श्री गजानन पाटील
मैदानी क्रीडा मार्गदर्शक
9890906392


श्री धीरज मिश्रा
फुटबॉल क्रीडा मार्गदर्शक
9209337770


श्री भरत येचकर
वरिष्ठ लिपीक (लेखा शाखा)
9822606326


श्री संभाजी खलाटे
शिपाई
9960408532


जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, पुणे अंतर्गत कार्यरत तालुका क्रीडा अधिकारी

Untitled Document

श्री राजेश बागुल
तालुका क्रीडा अधिकारी
9822845535


श्रीमती गीता साखरे
तालुका क्रीडा अधिकारी
9423342961


श्री सुहास व्हनमान
तालुका क्रीडा अधिकारी
9850263172

Untitled Document
  • शिवापूर दर्गा

  • फर्ग्युसन कॉलेज

  • श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती

  • सिंहगड किल्ला